מרטנס דף הבית
Mertens > תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

 1. אתר https://mertens.malam.com/ (להלן- "האתר") המצוי בבעלות חברת מרטנס יועצי מחשוב בע״מ מקבוצת מלם תים (להלן- "החברה") מציע לגולשים ברשת האינטרנט באמצעות מחשב ו/או כל מדיה אחרת, בין באופן שוטף ובין באופן אקראי, לרבות משתמש מזדמן (להלן-"המשתמשים") מידע בתחום עיסוקיהן של החברות השונות בקבוצה והפתרונות המשווקים על ידן. כלל המידע באתר (להלן- "המידע") מצוי בחלקו בבעלות החברה ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים אשר נתנו לחברה הרשאה לעשות בו שימוש (להלן- "ספקי המידע"). השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתנאי שימוש אלה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לבני שני המינים באופן שווה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ו/או למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע את ביצוען של פעולות מסוימות באתר.
 3. כותרות הסעיפים בתנאים אלו נועדו לשם נוחות והתמצאות בלבד ואין בהן כדי לשמש לשם פרשנות.
 4. תנאים אלו ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י החברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. תנאי שימוש אלה יחולו על כל פעולה שתבוצע באתר על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן ויהוו חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי תנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.
 6. לצורך תנאי שימוש אלו, "משתמש" הינו – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, ובלבד שהמשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש ליידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: "ההורים") בדבר תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר תנאי שימוש אלו וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי שימוש אלו.

המוצרים / השירותים המוצעים באתר

 1. האתר מציע מגוון תכנים בהתייחס למידע ואולם החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו באופן רציף ושוטף באתר והיא רשאית לשנות את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה מוקדמת כלשהי.

שירות לקוחות

 1. לפרטים ובירורים באשר לשירותים, למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה באמצעות הטופס המצוי באתר תחת "צור קשר".

תנאי השימוש במידע

 1. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע נתונה לך בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי, וכי אינך רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 2. הינך מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר. הינך מתחייב שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה הינך מתחייב להימנע מכל פגיעה ביכולתם ליהנות מהתכנים הניתנים באתר. איסור זה כולל גם משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל נסיון למסור מידע או להציע שירותים שהמשתמשים או החברה אינם מעוניינים בהם. הינך מתחייב להימנע לחלוטין מנסיון לאיסוף מידע על האתר באמצעות תוכנות מחשב וכן להימנע מעריכת שינויים בלתי מורשים בקוד התוכנה של האתר.
 3. אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים כמפורט באתר, ואין לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת ואין לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, אין לאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 4. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
 5. בנוסף לכל האמור לעיל, מובהר בזאת כי בשימושך באתר הינך מתחייב כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט.
 6. המשתמש מתחייב בזאת שלא לבצע שינויים במידע, לרבות שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, איחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להעניק רשיונות משניים, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
 7. הינך מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

אחריות, אבטחה ופרטיות

 1. החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות סבירים ומקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ולמנוע כניסה לא מורשית לאתר. פרטי ההתקשרות של משתמש (שם ודואר אלקטרוני) אשר נרשם לאתר ומסר מרצונו פרטים אלו, יישמרו במערכות חברת החברה לצורך דיוור ישיר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של החברה באמצעות הטופס המצוי באתר תחת "צור קשר". ביצוע ההסרה עשוי להימשך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה.
 2. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד וכן לצורך שמירת קשר עם המשתמש.
 4. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

אחריות מוגבלת

 1. האתר והמידע המפורט בו מוצעים למשתמשים as isוהחברה אינה מתחייבת ולא תישא בכל אחריות לנכונות המידע, שלמותו, מידת דיוקו ו/או להתאמתו לצרכיך ו/או למטרותיך. באחריותך לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידה שהנסיבות מצריכות זאת.
 2. ספקי המידע והחברה אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה, לשלמות, לעדכניות, לחוקיות ולדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקוי בדרך העברתו של המידע, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שהתקבלו במחשב החברה לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו. המשתמש פוטר בזה את ספקי המידע והחברה מכל נזק כאמור גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות.
 3. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהינך עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ובשירותים המוצעים באתר ו/או להסתמכותך עליהם והינך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהינך עושה או תעשה בהם ו/או להסתמכותך עליהם.
 4. מחיר המוצרים המחייב ותנאי רכישתם הם אלו שיפורטו בהצעת מחיר פורמלית שתעביר החברה למשתמש לפי בקשתו. בכל מקרה של סתירה בין האמור באתר לבין האמור בהצעת המחיר של החברה ו/או במסמך רשמי של החברה, יגבר האמור במסמך הרשמי הכתוב של החברה.
 5. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.
 6. החברה וספקי המידע פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אליך.
 7. החברה וספקי המידע, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

קנין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר במידע הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.
 4. השם מרטנס יועצי מחשוב בע״מ וכל יתר השמות של החברות השונות בקבוצת מלם תים, סימני המסחר שלהן (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיו"ב – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 5. הינך מתחייב בזאת שלא לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, הינך מתחייב, כי לא תפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא תשכפל, לא תצלם, לא תעתיק ולא תדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא וכן לא תאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

זכויות שונות של החברה

 1. החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות, קבצים דיגיטליים, קישורים ותוצאות חיפוש. החברה רשאית לבצע שינויים באתר, ובכלל זה להפסיק מתן שירותים, להוריד מהאתר פרסומים שונים ולמחוק פרסומים ללא שמירת גיבויים, וזאת על פי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הודעה מוקדמת או הסכמה מהמשתמש.

סיום ההתקשרות בין הצדדים

 1. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

תנאים נוספים

 1. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תנאי שימוש אלה, פירושם, תוקפם, תחולתם ואכיפתם ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובעים מהם, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת בין הצדדים לתקנון זה לרבות בנוגע לביצועו, תחולתו, פירושו או תוקפו – תתברר בבית המשפט בעל הסמכות העניינית במחוז תל אביב-יפו.